Algemene Voorwaarden


Algemene Voorwaarden

Bedrijfsgegevens:
De besloten vennootschap Markt Op Maat B.V.
www.marktopmaat.nl
KVK: 67877672

Artikel 1. Definities 
 1.1. Deelnemer: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die zich via de website van Markt Op Maat aanmeldt en inschrijft.
1.2. Advertentieruimte: de door Markt Op Maat aan deelnemer geboden mogelijkheid om content, in de vorm van een advertentie, te plaatsen op de beveiligde website van Markt Op Maat
1.3. Aanbieder: de deelnemer die een product of dienst aanbiedt.
1.4. Afnemer: de deelnemer die biedt op producten en/of diensten.

Artikel 2. Toepasselijkheid 
 2.1.
De door Markt op Maat gehanteerde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten en op alle (rechts)handelingen tussen Markt op Maat en de deelnemer, in zijn of haar hoedanigheid van aanbieder van producten en/of diensten en/of (potentiele) afnemer hiervan.
2.2. 
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders tussen partijen is overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten. 

Artikel 3. Overeenkomst 
3.1.
 Tussen Markt op Maat en deelnemer komt een overeenkomst  tot stand na inschrijving door deelnemer via de website van Markt op Maat. Deelnemer dient hiertoe een aantal stappen te doorlopen en de algemene voorwaarden uitdrukkelijk te accepteren. Een particuliere deelnemer dient zich als particulier aan te melden, een zakelijke deelnemer dient zich zakelijk aan te melden. 
3.2.
Markt op Maat bevestigt de inschrijving via emailverificatie. Aan deelnemer wordt vervolgens een wachtwoord verstrekt. Deelnemer dient dit wachtwoord, zodra hij of zij voor het eerst inlogt, onmiddellijk te wijzigen in een strikt persoonlijk wachtwoord. Indien deelnemer zijn wachtwoord is kwijtgeraakt of vergeten dient deelnemer onmiddellijk een nieuw wachtwoord aan te vragen, dit ter voorkoming van misbruik. Dit wachtwoord dient te worden aangevraagd door op de website te klikken op ‘wachtwoord vergeten’.  Na ontvangst van een automatische code dient deelnemer in te loggen en een nieuw persoonlijk wachtwoord aan te maken. Markt op Maat is niet verantwoordelijk voor misbruik. 
3.3.
Deelnemer is,  uitgezonderd de diensten als vermeld in artikel 3.5. van deze Algemene Voorwaarden aan Markt Op Maat geen vergoeding verschuldigd. De advertentieruimte wordt aan deelnemer, die producten en/of diensten aanbiedt, om niet ter beschikking gesteld. Markt Op Maat behoudt zich het recht voor om in de toekomst voor nader te bepalen advertenties een door deelnemer te betalen vergoeding te vragen.
3.4.
Indien Markt Op Maat op enig moment voornemens is een vergoeding te vragen voor het door haar voor een nader te bepalen termijn ter beschikking stellen van advertentieruimte in het algemeen dan wel voor advertenties in bepaalde categorieën,  zal Markt Op Maat deelnemer hiervan minimaal  4 weken  vooraf per e-mail op de hoogte stellen. Dit zal ook op de website worden vermeld. Na het verstrijken van een periode van 4 weken na de dag van vermelding van de tarieven op de website zullen voor deelnemer de door Markt Op Maat gehanteerde tarieven gelden. Voor deelnemers die zich hebben aangemeld na de bekendmaking van de tarieven op de website gelden in dat geval met onmiddellijke ingang de gehanteerde tarieven.
3.5.
Indien deelnemer in iedere geplaatste advertentie een vermelding wenst van zijn of haar website wordt hiervoor bij aanmelding voor deze dienst een eenmalige vergoeding gevraagd. Voor een Premium Advertentie hanteert Markt Op Maat een prijs  per tijdseenheid van 14 dagen. De tarieven worden vermeld op de website.

Artikel 4. Rechten en Verplichtingen Markt Op Maat
 4.1. 
Markt op Maat verleent de deelnemer gedurende de looptijd van de overeenkomst onbeperkte advertentieruimte en biedt deelnemers de mogelijkheid te bieden op geplaatste advertenties. 
4.2. 
Markt op Maat behoudt zich het recht voor een advertentie zonder vooraankondiging te weigeren en/of te verwijderen indien deze advertentie dan wel het aangeboden product of dienst naar het oordeel van Markt op Maat in strijd is met de wet of de goede zeden. 
4.3.
Producten en/of diensten dienen in de juiste categorie te worden geplaatst. Markt Op Maat is gerechtigd de advertentie te verwijderen indien de advertentie naar haar oordeel in een onjuiste categorie is geplaatst. Markt Op Maat  behoudt zich het recht voor om, indien er naar haar oordeel door een deelnemer misbruik wordt gemaakt van de aangeboden advertentiemogelijkheden, de deelnemer toegang tot de website te ontzeggen en het account van deelnemer te verwijderen. 

4.4.
Markt Op Maat zal jegens deelnemer niet schadeplichtig zijn indien een advertentie wordt geweigerd dan wel verwijderd of wanneer de deelnemer de toegang tot de website wordt ontzegd of het account van deelnemer wordt verwijderd. Deelnemer heeft geen recht op restitutie van de betaalde bedragen als bedoeld in de artikelen 3.4 en 3.5. van de Algemene Voorwaarden.
 
Artikel 5. Gebruiksvoorwaarden  
 5.1. Deelnemer verklaart middels het aangaan van de overeenkomst handelingsbekwaam te zijn en bevoegd te zijn overeenkomsten aan te gaan die in overeenstemming zijn met de door deelnemer geplaatste advertentie dan wel, in zijn of haar hoedanigheid van (potentiele) afnemer, gewenste product of dienst; 
5.2. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de door hem of haar geplaatste advertentie en getoonde informatie. Deelnemer verklaart rechten van derden te eerbiedigen (bijvoorbeeld auteursrechten). Deelnemer zal geen diensten en/of goederen aanbieden die in strijd zijn met de wet en/of goede zeden. Te denken is hierbij aan gestolen goederen alsmede goederen en/of diensten welke niet of niet zonder passende vergunning mogen worden verkocht. 
5.3.
Deelnemer vrijwaart Markt op Maat voor aanspraken van derden op grond van onrechtmatig handelen door deelnemer. Indien Markt op Maat kennis verkrijgt van mogelijk onrechtmatig handelen door deelnemer  dan is Markt op Maat gerechtigd om zonder vooraankondiging de advertentie verwijderen. Een enkel vermoeden van onrechtmatig handelen is hiertoe voldoende. 
5.4.
De inhoud van een advertentie is een aanbod om te onderhandelen over totstandkoming van een overeenkomst. Door een enkele bieding komt tussen deelnemers geen overeenkomst tot stand. Een bieding bindt beide deelnemende partijen niet.

Artikel 6. Onderhoud 
 Markt op Maat behoudt zich het recht voor de website tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud of verbetering van de website. Markt op Maat zal jegens gebruiker in een dergelijke situatie nimmer gehouden zijn tot schadevergoeding.
 
Artikel 7. Ondersteuning
 7.1. 
Indien deelnemer vragen heeft aan Markt op Maat of ondersteuning behoeft dient zij zich via het online vragen/klachtenformulier tot Markt op Maat te wenden en de vraag/het probleem zo duidelijk mogelijk weer te geven. Markt op Maat zal zo spoedig mogelijk reageren.
7.2.
Indien deelnemer een klacht heeft over het handelen dan wel nalaten van Markt op Maat dient deze eveneens via het vragen/klachtenformulier te worden ingediend. Markt op Maat zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen  reageren op de klacht.
 
Artikel 8. Aansprakelijkheid 
 8.1.
Deelnemer, zowel in zijn of haar hoedanigheid van aanbieder als afnemer, bevestigt dat Markt op Maat enkel aan deelnemers een platform biedt om met elkaar te communiceren en al dan niet een of meerdere overeenkomsten met elkander aan te gaan. Markt op Maat is nimmer betrokken bij transacties tussen deelnemers. Deelnemers dienen zelf de identiteit te verifiëren van de deelnemer waarmee zij handelen. Markt op Maat verifieert niet de juistheid van de advertentie en de inhoud hiervan en kan door deelnemers niet worden aangesproken indien deze onjuist is. 
8.2.
Markt Op Maat is niet betrokken bij afspraken die deelnemers maken met betrekking tot de wijze van betaling en levering. Hierop kunnen, afhankelijk van de door partijen gekozen wijze van betalen en levering, bijzondere voorwaarden van toepassing zijn. Markt Op Maat kan door deelnemers niet worden aangesproken op onjuiste of ondeugdelijke betalingen c.q. leveringen.
8.3.
Markt op Maat is nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade van deelnemer of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik van de website.

Artikel 9. Privacy
9.1.
Markt op Maat zal aan andere deelnemers noch aan derden de persoonlijke gegevens verschaffen van deelnemer, dit tenzij zij hiertoe op grond van de wet gehouden is.
9.2.
Deelnemer verleent aan Markt op Maat toestemming zijn /haar persoonsgegevens/bedrijfsgegevens te verwerken, dit teneinde de overeenkomst tussen partijen juist  te kunnen uitvoeren en teneinde Markt op Maat de gelegenheid te bieden met deelnemer te communiceren. 

Artikel 10. Overmacht 
In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan oorlog, staking, serverstoringen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Markt op Maat kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd, zonder dat Markt op Maat gehouden is tot vergoeding van welke schade dan ook.  

Artikel 11. Duur en beëindiging 
 11.1. 
De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.  
11.2. 
De overeenkomst kan door partijen zonder opzegtermijn en tegen iedere dag en tijdstip worden opgezegd, met dien verstande dat voor Markt Op Maat een opzegtermijn geldt, gelijk aan de resterende duur van de Premium advertentie(s), indien deelnemer hiervan gebruik maakt.  Indien Markt Op Maat in de toekomst een vergoeding vraagt voor advertenties zal de opzegtermijn voor Markt Op Maat gelijk zijn aan de duur van de laatste geplaatste betaalde advertentie. Opzegging door deelnemer vindt plaats middels het vragen/klachtenformulier, opzegging door markt Op Maat middels een e-mail aan deelnemer.  Een reden voor opzegging is niet vereist. Deelnemer heeft geen recht op restitutie van betaalde vergoedingen.

Artikel 12. Geheimhouding
Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij van de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen. 

Artikel 13. Wijzigingen Algemene Voorwaarden 
 Markt op Maat behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Eventuele toekomstige wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 

Artikel 14. Toepasselijk Recht
 14.1. Op de Overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing.  
14.2. Voor zover regels van dwingend recht niet anders voorschrijven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst uitsluitend worden voorgelegd aan de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen.